Životný cyklus originálneho lieku

Spoločnosť Teva sa pevne rozhodla využiť svoje výnimočné vedecké zdroje, vedúce postavenie a váhu vo svete na vyvíjanie nových inovatívnych produktov, ktoré naozaj zmenia životy ľudí. 

Na objavenie novej organickej molekuly, peptidu alebo proteínu, ktoré by sa mohli použiť na ošetrenie alebo liečbu choroby, je potrebné preveriť v priemere 5 000 až 10 000 zlúčenín. Vývoj inovatívneho lieku môže trvať 10 - 15 rokov a náklady môžu presiahnuť 1 miliardu amerických dolárov.

Regulačné úrady požadujú, aby boli inovatívne produkty výrazne výhodnejšie ako už tie existujúce. Následkom toho náklady na vývoj neustále stúpajú a narastá aj čas potrebný na vývoj.

 

Objav/výskum (3 - 5 rokov)

Spoločnosť Teva sa snaží minimalizovať expozíciu rizika a dosiahnuť efektívne rozmiestnenie zdrojov vo svojom výskumnom snažení. Z tohto dôvodu sa spoločnosť Teva nezaoberá výskumnou fázou procesu výskumu a vývoja. Prostredníctvom svojej skupiny TIV (Teva Innovative Ventures) spravuje program využívania globálnych zdrojov, ktorý slúži na identifikáciu molekúl s predbežným dôkazom postupu, a investuje do spoločností so sľubnými produktmi a technológiami vo fáze objavu lieku.

Postup do ďalšej fázy – predklinické skúšania – sa začne až po zvážení nasledujúcich otázok:

 • Je nová molekula (štruktúra a/alebo syntéza a/alebo použitie, atď.) patentovateľná?
 • Aké je plánované prostredie trhu po schválení?

 

Vývoj chemických a výrobných kontrol (CMC)

Spoločnosť Teva kladie veľký dôraz na vývoj CMC, čím sa zabezpečí, že proces vývoja bude spĺňať najvyššie štandardy kvality a bude vykonaný včasným spôsobom.

 

Predklinické testovanie (3 roky)

V predklinických skúšaniach sa posudzuje bezpečnosť zlúčeniny (toxicita), ADME (absorpcia, distribúcia, metabolizmus, eliminácia) a PK (farmakokinetika). V tejto fáze sa lieková látka vyrába v skúšobnej miere v súlade s normami GLP (správna laboratórna prax).

Po rozhodnutí spoločnosti „postupovať vpred“ nasleduje príprava na žiadosť o klinické skúšanie a jej podanie na príslušný regulačný úrad. Súbežne s klinickým programom prebieha neklinický program na stanovenie karcinogenity a reprodukčnej toxicity lieku.

 

Klinické skúšania (7 rokov)

Klinické skúšania zvyčajne prebiehajú v troch hlavných fázach. Každá fáza sa venuje rôznym otázkam, ktoré určia, či môže testovanie nového lieku postúpiť do ďalšej fázy.

Systém manažmentu klinickej kvality spoločnosti Teva monitoruje rôzne fázy klinického vývoja, čím sa zabezpečujú bezpečnosť a práva našich účastníkov, spoľahlivosť údajov a súlad s normami GCP (správna klinická prax).

Prvá fáza skúšaní je navrhnutá tak, aby sa stanovila bezpečnosť a odporúčané dávkovanie nového lieku. 

Cieľom skúšania je určiť, či je nový liek pri liečbe ochorenia účinný, a rovnako aj určiť bezpečnostný profil a znášanlivosť zlúčeniny. Ďalej by sa mala overiť veľkosť dávky a frekvencia potrebná na dosiahnutie maximálnych výsledkov a minimálnych vedľajších účinkov.

Postup do druhej fázy závisí od toho:

 • či výsledky z prvej fázy skúšania ukázali primeranú úroveň bezpečnosti,
 • či poskytla prvá fáza skúšania jasné informácie o farmakokinetike lieku a vedľajších účinkoch,
 • či výsledky z prvej fázy skúšania ukázali primeranú znášanlivosť lieku,
 • aké prostriedky sú potrebné pre ďalší vývoj.

 

Druhá fáza

Počas druhej fázy sa liek podáva vybranej skupine pacientov (zvyčajne 100 - 300 ľudí), ktorí trpia ochorením, ktoré by mal nový liek liečiť. Cieľom skúšania je stanoviť, či nový liek účinne lieči ochorenie. Ďalej by sa mali overiť veľkosť dávky a frekvencia, potrebné na dosiahnutie maximálnych výsledkov a minimálnych vedľajších účinkov.

Postup do tretej fázy závisí od:

 • toho či sa v druhej fáze získal dôkaz o účinnosti,
 • závažnosti bežných krátkodobých vedľajších účinkov, podľa opisu v druhej fáze,
 • doteraz nazhromaždených údajov o bezpečnosti,
 • doterajších zmien na trhu,
 • dostupných možností na zvýšenie šance úspechu v tretej fáze (napríklad počet a typy pacientov, konečné výsledky skúšania, a pod.).

 

Tretia fáza

Tretia fáza skúšania je najdlhšou zo všetkých fáz. V tejto fáze sa liek podáva zvyčajne 1 000 - 3 000 pacientom na celom svete. Je navrhnutá tak, aby sa potvrdila účinnosť a sledovali sa dlhodobé vedľajšie účinky.

Žiadosť na regulačný úrad sa podáva, ak:

 • záverečné výsledky predstavujú významný dôkaz o dosiahnutí alebo aspoň približnom splnení navrhnutých konečných výsledkov,
 • nazhromaždené údaje o bezpečnosti dokazujú, že testovaný liek sa môže považovať za bezpečný,
 • sa experti domnievajú, že liek má šancu na schválenie regulačnými úradmi.

Keď sa spoločnosť rozhodne podať žiadosť o schválenie, pripraví pre každý trh, na ktorý si želá uviesť daný liek, registračnú dokumentáciu.

 

Schválenie regulačnými úradmi a marketing (1 - 2 roky)

Regulačný úrad – ako FDA alebo EMA – môže na preskúmanie registračnej dokumentácie a vydanie záverečného rozhodnutia potrebovať takmer jeden rok.

Úspešné uvedenie na trh nového, už schváleného produktu zahŕňa tieto marketingové aktivity:

 • marketingová podporná štúdia,
 • úplný komunikačný plán,
 • vytvorenie a registrácia obchodnej značky,
 • publikačné a edukačné plány.

 

Výroba a distribúcia

Na začiatku vývojových fáz sa pre liečivú látku (API) a liek vyvíjajú výrobný proces a validačné metódy a neskôr sa posielajú do výrobného zariadenia. Vyrobia sa tri validačné šarže a testuje sa stabilita lieku pri rôznych podmienkach uskladnenia.

Začatie výroby je v súlade s normami správnej výrobnej praxe (GMP). Len čo je výroba ukončená, nový inovatívny liek sa uvoľňuje na trh.

 

Post-marketingové sledovanie (štvrtá fáza)

Len čo regulačný úrad schváli liek, pokračuje farmakovigilančná jednotka spoločnosti Teva v sledovaní bezpečnosti lieku na základe hlásení od odbornej a laickej verejnosti. Účelom sledovania bezpečnosti je odhaliť nežiaduce reakcie na liek v širokej populácii pacientov a pri dlhodobom užívaní. Táto činnosť je pre ochranu verejného zdravia kľúčová, keďže bezpečnostné údaje zozbierané počas klinických skúšaní sú založené na obmedzenom počte pacientov, a teda nemusia poskytovať presné údaje o bezpečnosti lieku v budúcnosti. Medzi post-marketingové aktivity patria:

 • pokračujúce sledovanie bezpečnosti a nežiaducich reakcií alebo vedľajších účinkov,
 • sledovanie dlhodobých rizík a prínosov,
 • pokračujúce sledovanie bezpečnosti a účinnosti lieku pri širokom používaní.