V spoločnosti Teva uvádzame svoje hodnoty a ciele do praxe prostredníctvom nášho Etického kódexu. Je pre nás dôležité, čo robíme, aj ako to robíme. Každé naše rozhodnutie aj všetky podniknuté kroky odrážajú naše kolektívne hodnoty. V našom odhodlaní robiť to, čo je správne zostávame pevní vo všetkých našich úlohách v každom obchodnom oddelení aj na ďalších miestach, kde na celom svete pôsobíme.

Viac v Etickom kódexe spoločnosti Teva >

Etický kódex pre dodávateľov spoločnosti Teva >

Teva Supplier Code of Conduct >