Spoločnosť Teva každý rok sponzoruje vybrané akcie, ktoré primárne spĺňaju vzdelávacie účely a legitímne potreby zdravotníckych pracovníkov v danej oblasti. Teva hradí registračné poplatky a primerané náklady na cestovanie, ubytovanie a stravovanie. Táto podpora je poskytovaná jednotlivým príjemcom jednorázovo na kalendárny rok.

Okrem svojho základného poslania – zásobovať zdravotnícky systém v Slovenskej republike kvalitnými generickými a originálnymi liekmi – považuje spoločnosť Teva za svoju zodpovednosť aj ďalšie medicínske a farmaceutické vzdelávanie zdravotníckych odborníkov v oblastiach, kde pôsobia.

Spoločnosť Teva každý rok sponzoruje tie vybrané podujatia, ktoré primárne spĺňajú vzdelávacie účely a spĺňajú legitímne potreby zdravotníckych pracovníkov v tejto oblasti. Spoločnosť Teva hradí registračné poplatky a primerané cestovné, ubytovacie a stravovacie výdavky. Jednotlivým príjemcom poskytuje Teva túto podporu zvyčajne jedenkrát ročne.

Pri žiadosti o sponzoring účasti na medicínske podujatie je vždy nutné zvážiť jej vzdelávací prínos pre žiadateľa a využitie poznatkov a ich ďalšie šírenie v praxi.

Ako o podporu účasti na medicínske alebo vedecké podujatie požiadať?

  1. Vyplňte formulár ŽIADOSŤ O SPONZORING VZDELÁVANIA – ÚČASTI NA ODBORNOM PODUJATÍ. Žiadosť nájdete tu.
    Link na stiahnutie Adobe Acrobat Reader DC nájdete tu: https://get2.adobe.com/sk/reader/
  2. Vyplnený a podpísaný scan žiadosti pošlite na emailovú adresu: vzdelavanie@teva.sk alebo originál na adresu:
    TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., ROSUM, Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava.

O výsledku posúdenia žiadosti budete informovaní do 45 dní od dátumu uzatvorenia príjmu žiadostí.

Pre aké zahraničné kongresy môžem o sponzoring vzdelávania požiadať?

Prague ONCO 2020
29. – 31. 1. 2020
Praha, Česká republika
Web stránka kongresu: www.pragueonco.cz
Odbornosť: onkológ. Uzatvorenie žiadostí: 31. 10. 2019

Pre aké národné kongresy môžem o sponzoring vzdelávania požiadať?

XXX. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie
13. – 14. marec 2020,  Bratislava
Odbornosť:  detský neurológ. Uzatvorenie žiadosti: 3.1.2020


Neuromuskulárny kongres
31. neuromuskulární sympozium
XXXI. slovenská konferencia o neuromuskulárnych ochoreniach
14.-15. máj 2020, Brno
http://www.ta-service.cz/neuromuskularni2020/#anchor_zakladni-info
Odbornosť: neurológ. Uzatvorenie žiadostí: 31.1.2020

XIV. Slovenský psychiatrický zjazd
17. – 20. Júna 2020, Bratislava
http://www.psychiatry.sk/
Odbornosť: psychiater. Uzatvorenie žiadostí: 28.2.2020

Dokumenty na stiahnutie