Spoločnosť Teva každý rok sponzoruje vybrané akcie, ktoré primárne spĺňaju vzdelávacie účely a legitímne potreby zdravotníckych pracovníkov v danej oblasti. Teva hradí registračné poplatky a primerané náklady na cestovanie, ubytovanie a stravovanie. Táto podpora je poskytovaná jednotlivým príjemcom jednorázovo na kalendárny rok.

Okrem svojho základného poslania – zásobovať zdravotnícky systém v Slovenskej republike kvalitnými generickými a originálnymi liekmi – považuje spoločnosť Teva za svoju zodpovednosť aj ďalšie medicínske a farmaceutické vzdelávanie zdravotníckych odborníkov v oblastiach, kde pôsobia.

Spoločnosť Teva každý rok sponzoruje tie vybrané podujatia, ktoré primárne spĺňajú vzdelávacie účely a spĺňajú legitímne potreby zdravotníckych pracovníkov v tejto oblasti. Spoločnosť Teva hradí registračné poplatky a primerané cestovné, ubytovacie a stravovacie výdavky. Jednotlivým príjemcom poskytuje Teva túto podporu zvyčajne jedenkrát ročne.

Pri žiadosti o sponzoring účasti na medicínske podujatie je vždy nutné zvážiť jej vzdelávací prínos pre žiadateľa a využitie poznatkov a ich ďalšie šírenie v praxi.

Ako o podporu účasti na medicínske alebo vedecké podujatie požiadať?

  1. Vyplňte formulár ŽIADOSŤ O SPONZORING VZDELÁVANIA – ÚČASTI NA ODBORNOM PODUJATÍ. Žiadosť nájdete tu.
    Link na stiahnutie Adobe Acrobat Reader DC nájdete tu: https://get2.adobe.com/sk/reader/
  2. Vyplnený a podpísaný scan žiadosti pošlite na emailovú adresu: vzdelavanie@teva.sk alebo originál na adresu:
    TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., ROSUM, Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava.

O výsledku posúdenia žiadosti budete informovaní do 45 dní od dátumu uzatvorenia príjmu žiadostí.

S ohľadom na neistý vývoj epidemiologickej situácie v nasledujúcich mesiacoch na území Slovenskej republiky môže byť uvedený prehľad sponzorovaných kongresov neaktuálny. Prosíme odborníkov, ktorí by spoločnosť Teva chceli požiadať o sponzoring, aby si overili termín a miesto konania daného kongresu na webových stránkach usporiadateľov.

Dni demyelinizačných ochorení s medzinárodnou účasťou

30. 9. – 1. 10. 2021, Hotel Park Inn, Bratislava

Odbornosť: neurológ. Uzatvorenie žiadostí: 31.7.2021

__________________________________________________

ECTRIMS

13– 15. 10.2021, virtuálne

https://www.ectrims-congress.eu/2021.html

Odbornosť: neurológ z centra liečby multiple sclerosis. Uzatvorenie žiadostí: 31.7.2021

_______________________________________________________

BOD 2021

https://www.onkologickedny.cz

13-15.10.2021, virtual

Odbornosť: onkológ; hematoonkológ, klinický onkológ, algeziológ. Uzatvorenie žiadostí: 31.07.2021

_______________________________________________________

34. Český a Slovenský neurologický sjezd

https://www.czech-neuro.cz/odborne-akce/sjezdy-a-akce-cns/

Termín: 1 – 3. 12. 2021, Olomouc

Odbornosť: neurológ. Uzatvorenie žiadostí: 31.7. 2021

_______________________________________________________

2x Akadémia: Parkinsonova choroba a Bolesť hlavy

9. – 10. 09. 2021, hotel Holiday Inn Trnava

https://dveakademie2021.berlina.sk

Odbornosť: Ambulantní, nemocniční neurológovia. Uzatvorenie žiadostí: 5.8.2021