Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky pre dodávku tovaru a služieb sú aplikované spoločnosťou TEVA Pharmaceuticals Slovakia, s.r.o., so sídlom Teslova 26, 821 02 Bratislava.

Konajúca osobami:

Juan Carlos Conde Ibarra, konateľ
Gintaras Mičiulis, konateľ

  • IČO: 359 23 253
  • IČ DPH: SK 2021957124
  • Číslo účtu: Citibank Bratislava, 2006260005/8130
  • IBAN: SK86 8130 000 0020 0626 0005
  • SWIFT: CITISKBA

Zapísaná v OR OS Bratislava I., Odd.: Sro, Vložka č: 35083/B
(ďalej aj ako „predávajúci“ alebo "Teva SK")

Všeobecné obchodné podmienky_nákup 

 

General terms of business

These terms and conditions concerning deliveries of goods and services are applied by TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., with its registered office at Teslova 26, 821 02 Bratislava, Company ID 35 923 253

Acting through: Juan Carlos Conde Ibarra, Executive Officer
Gintaras Mičiulis, Executive Officer

  • Corporate ID (IČO): 359 23 253
  • VAT Reg. No. (IČ DPH): SK 2021957124
  • Account No: Citibank Bratislava, 2006260005/8130
  • IBAN: SK86 8130 000 0020 0626 0005
  • SWIFT: CITISKBA

Registered in the Commercial Register maintained by Bratislava I District Court, Section: Sro, Reg. File No.: 35083/B (the "Seller" or "Teva SK")

General terms of  business