Informácie o spracovaní osobných údajov

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ osobných údajov je spoločnosť TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., IČO: 35 923 253, so sídlom Teslova 26, Bratislava 821 02, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 35083/B (ďalej len “Prevádzkovateľ” alebo „Teva“).

S vašimi osobnými údajmi bude nakladané v súlade so všetkými platnými zákonmi o ochrane osobných údajov a globálnymi zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Teva (Global Privacy Policy) a zásadami GDPR (GDPR Policy), ktoré stanovujú príslušné štandardy pre spracovanie osobných údajov.


Rozsah spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ o Vás spracúva len tie údaje, ktoré ste mu poskytli, najmä meno, priezvisko, titul, podpis, dátum narodenia, informácia o Vašom zamestnávateľovi a pracovnej pozícii, e-mail, IČO, DIČ.

Vaše osobné údaje môžeme spájať s inými osobnými údajmi, ktoré sme Vás týkajú a ktoré sme o Vás získali pri inej príležitosti (napríklad účasť na odborných podujatiach).

Osobné údaje zhromaždené pre jeden alebo viacero účelov nebudeme používať k iným účelom, ktoré sú nezlučiteľné s pôvodným účelom spracúvania.

Poskytnutie Vašich osobných údajov na základe Vami udeleného súhlasu je dobrovoľné. Je možné, že v prípade neposkytnutia osobných údajov spoločnosť Teva nebude vedieť zorganizovať a sprostredkovať Vašu účasť na podujatí, prípadne Vám nebude môcť zasielať relevantné informácie.


Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť Teva tak ako je uvedené v momente ich získania. Spoločnosť Teva spracúva Vaše osobné údaje na niektorý z týchto účelov:

(i) organizovanie sympózií, kongresov, seminárov a iných odborných podujatí a Vašej účasti na nich na základe Vašej žiadosti (právny základ: plnenie zmluvy, vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy),

(ii) pozývanie na sympóziá, kongresy, semináre a iné odborné podujatia (právny základ: súhlas dotknutej osoby),

(iii) správa záväzkových vzťahov, ktoré s Vami má Prevádzkovateľ, napr. realizácia zmluvy o výkone prednáškovej činnosti a i. (právny základ: plnenie zmluvy, vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy),

(iv) vykonávanie prieskumov trhu, vedeckej spolupráce či výskumu (právny základ: oprávnený záujem spoločnosti Teva),

(v) plnenie povinností vyplývajúcich spoločnosti Teva z platnej legislatívy, najmä daňových predpisov a predpisov z oblasti zdravotného práva (právny základ: plnenie zákonných povinností spoločnosti Teva),

(vi) určovanie a uplatňovanie právnych nárokov (právny základ: oprávnený záujem spoločnosti Teva),


Príjemcovia Vašich osobných údajov

V prípade potreby a v nevyhnutnom rozsahu môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté:

(i) oprávneným zamestnancom spoločnosti Teva,

(ii) iným spoločnostiam zo skupiny Teva,

(iii) oprávneným poskytovateľom služieb a sprostredkovateľom, ktorí pomáhajú spoločnosti Teva vykonávať niektoré činnosti (napríklad organizáciu podujatí, zabezpečenie ubytovania, zabezpečenie dopravy),

(iv) príslušným orgánom verejnej správy (daňovým úradom, Národnému centru zdravotníckych informácií, Ministerstvu zdravotníctva atď.).


Prenosy do tretích krajín

Teva podniká v mnohých krajinách celého sveta a Vaše osobné údaje bude prenášať aj do zahraničia, vrátane krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru a krajín, ktoré neposkytujú dostatočnú mieru ochrany osobných údajov podľa štandardov EHP, vrátane Izraela a USA. Prenos osobných údajov do Izraela sa uskutočňuje na základe rozhodnutia Európskej Komisie o priemernosti ochrany osobných údajov v Izraeli. Pri cezhraničnom prenose Vašich údajov do iných krajín mimo EHP, spoločnosť Teva používa štandardné zmluvné doložky ako ich schválila Európska komisia. Kópiu týchto opatrení si môžete vyžiadať od spoločnosti Teva prostredníctvom e-mailu na adrese:EUprivacy@tevaEU.com.


Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu nevyhnutú na naplnenie vyššie uvedených účelov, minimálne po dobu 4 rokov od poslednej interakcie medzi Vami a spoločnosťou Teva, pokiaľ nemá Prevádzkovateľ zo zákona povinnosť uchovávať Vaše osobné údaje po dlhšiu dobu (napr. na základe platných trestnoprávnych predpisov, daňových alebo účtovných predpisov).


Vaše práva

Máte nárok vyžiadať si prístup k Vašim osobným údajom, na ich opravu či vymazanie, ako aj na obmedzenie spracúvania. Okrem toho ste oprávnený/á namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu, ako aj proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na marketingové účely. Máte právo od nás požadovať aby sme Vám osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, dodali v štruktúrovanom, obvyklom a strojovo čitateľnom formáte.

Udelený súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to s účinkami do budúcnosti. V tejto súvislosti sa na nás obráťte prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

Keď sa domnievate, že spracovávanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, porušuje platné právo týkajúce sa ochrany osobných údajov máte právo na podanie sťažnosti na dozornom orgáne, najmä v členskom štáte Vášho miesta pobytu, Vášho pracoviska alebo miesta predpokladaného porušenia. Príslušným dozorným orgánom je pre spoločnosť Teva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Pre e-mailovú komunikáciu s dozorným orgánom môžete použiť nasledujúcu e-mailovú adresu: statny.dozor@pdp.gov.sk.


Kontaktné údaje

V prípade, že si želáte uplatniť svoje vyššie uvedené práva alebo že máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, kontaktujte prosím Prevádzkovateľa na kontaktnej adrese TEVA Pharmaceuticals Slovakia, s.r.o., ROSUM, Bajkalská 19/B, 82101 Bratislava, prípadne kontaktujte zodpovednú osobu na EUprivacy@tevaEU.com.

Spoločnosť Teva vynaloží primerané úsilie na bezodkladné zodpovedanie Vašej otázky či vyriešenie problému.