Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky pre dodávku tovaru a služieb sú aplikované spoločnosťou TEVA Pharmaceuticals Slovakia, s.r.o., so sídlom Teslova 26, 821 02 Bratislava.

Konajúca osobami:

Michael Schrewe, konateľ
Kalinka Hristova-Metodieva

  • IČO: 359 23 253
  • IČ DPH: SK 2021957124
  • Číslo účtu: Citibank Bratislava, 2006260005/8130
  • IBAN: SK86 8130 0000 0020 0626 0005
  • SWIFT: CITISKBA

Zapísaná v OR OS Bratislava I., Odd.: Sro, Vložka č: 35083/B
(ďalej aj ako „predávajúci“ alebo "Teva SK")

Všeobecné obchodné podmienky - TEVA Pharmaceuticals Slovakia s účinnosťou od 03.08.2022

Všeobecné obchodné podmienky - TEVA Pharmaceuticals Slovakia s účinnosťou od 01.07.2020

Všeobecné obchodné podmienky - TEVA Pharmaceuticals Slovakia s účinnosťou od 01.05.2020

Všeobecné obchodné podmienky - TEVA Pharmaceuticals Slovakia s účinnosťou od 01.12.2019

Všeobecné obchodné podmienky - TEVA Pharmaceuticals Slovakia s účinnosťou od 01.09.2017


General terms of business

These terms and conditions concerning deliveries of goods and services are applied by TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., with its registered office at Teslova 26, 821 02 Bratislava, Company ID 35 923 253

Acting through: Michael Schrewe, Executive Officer
Kalinka Hristova-Metodieva

  • Corporate ID (IČO): 359 23 253
  • VAT Reg. No. (IČ DPH): SK 2021957124
  • Account No: Citibank Bratislava, 2006260005/8130
  • IBAN: SK86 8130 000 0020 0626 0005
  • SWIFT: CITISKBA

Registered in the Commercial Register maintained by Bratislava I District Court, Section: Sro, Reg. File No.: 35083/B (the "Seller" or "Teva SK")

General terms and Conditions - TEVA Pharmaceuticals Slovakia effective as of 03.08.2022

General Terms and Conditions – Teva Pharmaceuticals Slovakia effective as of 01.07.2020

General Terms and Conditions – Teva Pharmaceuticals Slovakia effective as of 01.05.2020

General Terms and Conditions – Teva Pharmaceuticals Slovakia effective as of 01.12.2019