Voľno-predajné produkty

Voľno-predajné produkty (skrátene OTC alebo Over The Counter, čiže cez pult) sú lieky, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis. Sú dostupné a vydávané bez lekárskeho predpisu len v lekárňach, nie sú hradené zo zdravotného poistenia (pacient si ich hradí v plnej výške) a sú určené na liečbu jednoduchých a krátkodobých zdravotných problémov ľahko rozpoznateľných pacientmi. Pacienti si ich môžu kúpiť bez predchádzajúcej návštevy lekára po konzultácii s lekárnikom.

Jednou z podmienok úspešného zvládnutia samoliečby OTC liekom je dobrá čitateľnosť a zrozumiteľnosť informácií uvedených v príbalovej informácii (PIL), ktorá je súčasťou každého balenia voľno-predajného produktu.

Je to najdôležitejší a záväzný písomný zdroj informácií o lieku pre pacienta. Informácie sú uvedené zrozumiteľným jazykom, bez odborných termínov.

Ďalším zdrojom informácií je lekárnik, ktorý poskytne základné údaje o lieku v lekárni a tiež reklama spĺňajúca kritériá pre reklamu na OTC lieky (TV spoty, letáky OTC liekov umiestnené v lekárňach, reklama na internete a podobne).

Disciplinovanosť pacientov pri užívaní lieku s ohľadom na indikácie (ťažkosti), na ktoré sa liek užíva, na predpísané dávkovanie, kombinácie s inými liekmi, stravou, alkoholom a podobne, je prvým predpokladom úspešne zvládnutej samoliečby.

Hovoríme o takzvanej compliance, teda o ochote pacienta spolupracovať a riadiť sa odporúčaním lekárnika. OTC lieky, rovnako ako lieky viazané na lekársky predpis, musia spĺňať kritériá bezpečnosti a účinnosti. Na druhej strane je potrebné si uvedomiť, že aj voľno-predajné produkty môžu mať nežiaduce účinky.

Ak sa vyskytnú, je potrebné neodkladne kontaktovať zdravotných pracovníkov, či už lekárnika alebo lekára. 

Po splnení určitých podmienok môže byť liek, ktorý bol užívaný len na lekársky predpis, preradený do skupiny voľno-predajných produktov.

Celkom zásadné je uvedomiť si rozdiel medzi voľno-predajnými produktmi a produktmi označovanými ako výživové doplnky. V prípade OTC liekov viazaných na lekársky predpis schvaľuje ich uvedenie na trh regulačný organ Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), resp. EMA (Európska lieková agentúra). Výrobca musí mať povolenie na výrobu liekov a musí spĺňať kritériá na správnu výrobnú prax. V procese výroby je nutné zabezpečiť kontrolu vstupných surovín, priebežnú a výstupnú kontrolu. Zabezpečená musí byť aj kontrolovaná distribúcia a vydávanie liečiv. Subjekty, ktoré majú zvláštne povolenie na lekárenskú činnosť, musia zabezpečiť aj kontrolovanú distribúciu a vydávanie liečiv.

Zdieľať túto stránku na: