Správy spoločnosti Teva týkajúce sa COVID-19

Teva ako popredná svetová farmaceutická spoločnosť, poskytuje lieky miliónom ľudí na celom svete. Naše priority sa aj naďalej zameriavajú na zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov a na našu zodpovednosť pokračovať v poskytovaní našich liekov skoro 200 miliónom pacientov, ktorí na nich závisia.

Poskytovanie liečby ochorenia COVID-19

Neustále posudzujeme naše portfólio na podporu liečby ochorenia COVID-19. Naša globálna výrobná sieť sa zameriava na zaistenie výroby API (účinných látok), ale aj hotových produktov pre potenciálnu liečbu. Súčasne pri tom dodávame naše obrovské portfólio liekov pacientom.

Spoločnosť Teva bude aj naďalej spolupracovať s vládami a medzinárodnými organizáciami, aby podporila vznikajúce potreby súvisiace s touto krízou.

Zásady a opatrenia týkajúce sa zamestnancov

Naši zamestnanci zabezpečujú vo všetkých aspektoch nášho podnikania kontinuitu a zaväzujeme sa podporovať ich úsilie a starať sa o ich osobné zdravie a bezpečnosť. Prijímame všetky vhodné opatrenia na zaistenie bezpečného zásobovania a prepravy našich liekov a API (účinných látok) a prijali sme opatrenia, ktoré zaistia, že naše pracoviská zostanú otvorené, čo nám umožní zachovať naše obchodné, výskumné, vývojové a výrobné operácie. Počet ľudí v našich zariadeniach sme znížili len na tých nevyhnutných, ktorí nemôžu pracovať na diaľku. Dúfame, že znížením vzájomnej blízkosti budeme lepšie chrániť našu pracovnú silu celkovo a v konečnom dôsledku aj komunity, v ktorých žijeme.

Kontinuita podnikania

Dodávateľský reťazec, ktorý podporuje naše kľúčové produkty, generiká a API (účinné látky), zostáva do veľkej miery neprerušený a máme primeranú zásobu produktov v celej našej sieti. Okrem toho máme na základe analýzy potenciálnych scenárov v súčasnosti zavedené plány zásob a nadbytku, aby sme vyriešili prípadné výpadky produktov. Pozorne sledujeme vývoj situácie na niektorých z kľúčových trhov, pre ktoré vyrábame a v ktorých predávame, a podľa vývoja v nich prispôsobujeme naše plány na zabezpečenie kontinuity činnosti.

Vedúce postavenie v odvetví

Naše odvetvie hrá rozhodujúcu úlohu, najmä v týchto náročných časoch. Spolupracujeme s vládami a inými členmi odvetvia, aby sme počas tejto bezprecedentnej globálnej zdravotnej krízy urobili všetko pre udržanie vývoja, výroby, dodávky a distribúcie liekov vysokej kvality pre pacientov na celom svete.

Varovná poznámka týkajúca sa výhľadových vyhlásení

Toto vyjadrenie obsahuje výhľadové vyhlásenia v zmysle novely amerického zákona Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995 ohľadom opatrení spoločnosti súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19, ktoré sú založené na súčasných plánoch a očakávaniach vedenia a podliehajú známym i neznámym rizikám a neistotám, čo by mohlo spôsobiť, že naše budúce výsledky alebo úspechy sa budú výrazne líšiť od tých, ktoré sú vyjadrené alebo naznačené takýmito výhľadovými vyhláseniami. Medzi dôležité faktory, ktoré by mohli spôsobiť alebo prispieť k takýmto rozdielom, patria riziká týkajúce sa:

neistoty o rozsahu, trvaní, geografickom dosahu a dopadoch pandémie ochorenia COVID-19 na naše podnikanie a na ekonomiku všeobecne; súčasného a budúceho vplyvu prepuknutia ochorenia COVID-19 na naše podnikanie, finančný stav, operácie, peňažné toky a likviditu; primeranosť alebo účinnosť krokov, ktoré sme prijali alebo môžeme prijať v reakcii na vypuknutie pandémie ochorenia COVID-19;

nášho podnikania a operácií vo všeobecnosti, vrátane problémov s výrobou alebo kontrolou kvality; prerušení v našom dodávateľskom reťazci, a to aj v dôsledku potenciálnych účinkov pandémie ochorenia COVID-19 na naše prevádzky a podnikanie v geografických lokalitách ovplyvnených touto pandémiou a na obchodné operácie našich zákazníkov a dodávateľov; našej schopnosti dlhodobo úspešne vykonávať a udržiavať činnosti a úsilie súvisiace s opatreniami proti ochoreniu COVID-19 a s tým súvisiace náklady; výziev spojených s podnikaním na celom svete, vrátane nepriaznivých účinkov pandémie ochorenia COVID-19; nákladov a oneskorení vyplývajúcich z rozsiahlej vládnej regulácie, ktorej podliehame, vrátane účinkov takejto regulácie na schvaľovanie produktov; porúch systémov informačných technológií; a našej schopnosti úspešne súťažiť na trhu;

a ďalších faktorov uvedených v našej výročnej správe o formulári 10-K za rok 2019, a to aj v častiach s nadpisom „Rizikové faktory“ a „Výhľadové vyhlásenia“. Výhľadové vyhlásenia sú účinné len od dátumu ich vydania a nepreberáme žiadnu povinnosť aktualizovať ani revidovať žiadne tu uvedené výhľadové vyhlásenie alebo informáciu, či už v dôsledku nových informácií, budúcich udalostí, alebo iného prípadu.
Upozorňujeme vás, aby ste sa príliš nespoliehali na žiadne z týchto výhľadových vyhlásení.

Zdieľať túto stránku na: